Współcześnie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności, pod nadzorem lokalnej administracji. Przedsiębiorstwo Komunalne w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od sierpnia 1992 r. Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, a także postanowienia umowy Spółki. Głównym i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Wieluń.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest:

 • gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi przeznaczonymi dla użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, usługową i handlową;
 • działalność eksploatacyjno-remontowa tych budynków i lokali, w tym bieżąca konserwacja i utrzymanie budynków, lokali i gruntów z nimi związanych w należytym stanie;
 • zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami;
 • świadczenie działalności usługowej i handlowej dla ludności i jednostek gospodarczych;
 • świadczenie usług w zakresie:
  - wywozu nieczystości stałych i płynnych zlecanych przez wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
  - omiatanie ulic i placów zlecanych przez wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
  - eksploatacja składowiska odpadów w Rudzie,
  - eksploatacja sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Władzami Spółki są:

 • Zarząd Spółki - w jego skład wchodzi Prezes - mgr Marcin Gorzelak

 

 • Rada Nadzorcza, w składzie:
  1) Radosław Paweł Urbaniak - Przewodniczący
  2) Tomasz Maciejewski - Zastępca przewodniczącego
  3) Marek Goleń
  4) Daniel Kałuża
  5) Jacek Raszewski

 

 • Zgromadzenie Wspólników

Prokurentem Spółki jest Jakub Zadworny.

 

Poprzednimi szefami Spółki byli:

 • Edmund Pytel (1954-1972)
 • Stanisław Podeszwa (1973-1981)
 • Zbigniew Zalejski (1981-1992)
 • Krzysztof Owczarek (1992-2018)
 • Tomasz Kulicki (2019-2023)

W skład Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wchodzą:

Dział Gospodarki Mieszkaniowej
Przedmiotem działalności Działu jest zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Wieluń oraz wspólnot mieszkaniowych. Dział administruje i dokonuje remontów bieżących budynków z własnych środków, natomiast modernizację i remonty kapitalne wykonywane są na zlecenie Gminy i finansowane z budżetu Gminy Wieluń.

Dział Wodociągów i Kanalizacji
Do zakresu jego zadań należy eksploatowanie sieci i urządzeń służących do zaopatrywania w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Miasto obsługiwane jest przez 3 ujęcia wody. Ujęcia są zautomatyzowane i monitorowane. Woda dostarczana dla ludności spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. W związku ze wzrastającą liczbą dostawców ścieków zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Efektem modernizacji oczyszczalni jest zwiększenie jej przepustowości z 5.500 do 7.700 m3 na dobę. Nieczystości z terenu gminy odprowadzane są przy pomocy sieci kanalizacji sanitarnej oraz dowożone ze zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalnia spełnia wymogi norm polskich i europejskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Ujęcia wody i oczyszczalnia pracują zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Pozwolenie to jest wymagane między innymi na szczególne korzystanie z wód, a także wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania jak również na gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów.
Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód wydawane są z uwzględnieniem postanowień rozdziałów 1-4 w dziale IV tytułu III ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dział Oczyszczania Miasta
Zajmuje się wywozem nieczystości stałych z terenu gminy Wieluń oraz ich utylizacją na składowisku odpadów komunalnych w Rudzie. W ostatnich latach w zakresie gospodarki odpadami:
- wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zakresie wyrobów plastikowych, szklanych, makulatury, jak również odpadów ulegających biodegradacji,
- zmodernizowano składowisko odpadów komunalnych w Rudzie, poprzez wybudowanie linii do segregacji odpadów zmieszanych oraz kompostowni tunelowej, w efekcie czego została zmniejszona ilość odpadów składowanych oraz wydłużył się czas eksploatacji składowiska,
Prowadzone są prace nad rozbudową składowiska, która dotyczyć będzie wykonania studni drenażowych wraz z systemem rowów odwadniających i zbiornika na odcieki. Ponadto w obrębie składowiska rozbudowana zostanie przeciwpożarowa sieć wodociągowa. Prace te zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko, oraz zwiększą bezpieczeństwo. Składowisko odpadów posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności.
Ponadto Dział Oczyszczania Miasta zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta Wieluń.

Działalność i rozwój Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. uzależnione są od rozwoju Gminy Wieluń.

 

Historycznie

Początki Przedsiębiorstwa Komunalnego sięgają 1954 r. Z dniem 1 stycznia 1954 r. rozpoczęło swoją działalność jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Do zakresu jego obowiązków należało zabezpieczenie dostaw wody dla miasta, budowa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymywanie czystości, wywóz odpadów. Wcześniej podobnymi sprawami zajmowali się w Wieluniu urzędnicy magistratu. W celu utrzymania zieleni miejskiej prowadzono działalność ogrodniczą i szkółkarską. W 1963 r. wzniesiono w pobliżu lasku miejskiego cieplarnię, w której uprawiano kwiaty na miejskie skwery. W tym samym roku firma zaczęła świadczyć również usługi w zakresie instalacji i dystrybucji gazu płynnego. Pierwszą siedzibą przedsiębiorstwa był budynek miejskiej łaźni przy ulicy Okólnej.

W 1969 r. przekazano do eksploatacji Miejską Oczyszczalnię Ścieków przy ulicy Błońskiej. A dwa lata później nowe ujęcie wody przy ulicy Częstochowskiej.

Dnia 1 stycznia 1973 r. na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nastąpiło połączenie MPGK i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w jedno przedsiębiorstwo, mające swą siedzibę przy ulicy Zamenhofa 17.

W latach siedemdziesiątych przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność także na Praszkę, Działoszyn i Złoczew. Działało wówczas pod nazwą Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a po reformie administracyjnej w kraju w 1975 r. firmę przekształcono w Oddział Rejonowy Wojewódzkiego PGKiM w Sieradzu. Od 1981 r. nosi nazwę Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu.

Ważnym etapem działalności Przedsiębiorstwa była budowa Rozlewni Gazu Płynnego. Obiekt przekazano do użytku 28 lipca 1982 r. Dzięki rozlewni poprawiło się zaopatrzenie w gaz mieszkańców Wielunia i okolicznych gmin, a także ościennych województw.

W roku 1982 władze miejskie uhonorowały Przedsiębiorstwo wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Wieluń.

W 1991 r. Przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane i postawione w stan likwidacji. W dniu 31 lipca 1992 r. firmę przekształcono w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a z dniem 10 sierpnia 1992 r. została wpisana do Rejestru Sądowego. Na pełnomocnika likwidatora, a następnie Prezesa Zarządu Spółki powołano Krzysztofa Owczarka.

Poprzednimi szefami wieluńskiej firmy byli:

 • Edmund Pytel (1954-1972)
 • Stanisław Podeszwa (1973-1981)
 • Zbigniew Zalejski (1981-1992)
 • Krzysztof Owczarek (1992-2018)
 • Tomasz Kulicki (2019-2023)