Quisque Vestibulum

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu jako producent wody korzysta z trzech ujęć wody:

  • w Rudzie,
  • przy ul. Częstochowskiej
  • oraz przy ul. Piłsudskiego w Wieluniu.

Ujęcie wody na cukrowni obecnie nie jest eksploatowane.

Z ośmiu studni głębinowych:

  • 3 studnie zlokalizowane są w okolicach ujęcia przy ul. Częstochowskiej;
  • 2 studnie bezpośrednio na ujęciu przy ul. Piłsudskiego;
  • 3 studnie w pod wieluńskiej Rudzie

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej na cele wodociągowe oraz z uwagi na fakt ochrony zasobów wodnych wokół studni ustanowiono strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody.

Woda, w którą Przedsiębiorstwo Komunalne zaopatruje mieszkańców podlega systematycznej kontroli. Odbywa się ona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Częstotliwość pobierania próbek wody do badań ustala się w rocznym harmonogramie zatwierdzanym przez Sanepid. W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości wody.)

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody.

Laboratorium fizyko-chemiczne badania wody i ścieków funkcjonujące przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu posiada wdrożony system ISO w zakresie: Badania laboratoryjne wody i ścieków wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Ponadto badania laboratorium zatwierdzone są decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

CERT QMS Przedsiębiorstwo Komunalne

 

Wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej publikowane są każdego roku w dokumencie zwanym „Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi”. W ostatnim takim dokumencie zapisano:

„Jakość wody do spożycia przez ludzi nie budzi zastrzeżeń i odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia. Wykonywane w ramach monitoringu mikrologicznego badania próbek wody potwierdzały właściwą jej jakość. Również fizykochemiczny skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego rozporządzenia”.

icon document Sprawozdanie (2019) z badań nr 980/2019-W-3

icon document Sprawozdanie (2019) z badań próbek wody (ujęcie Częstochowska, ujęcie Piłsudskiego, PK)

icon document Sprawozdanie (2019) z badań próbek wody (Sieć – ul. Traugutta, ul. Warszawska)

icon document Sprawozdanie (2019) z badań próbek wody (Ujęcie Ruda, Sieć – Ruda, ul. 18 Stycznia)