Dział Wodociągów i Kanalizacji
(ul. Zamenhofa 17, 43 843 31 15 wew. 49)

  • eksploatacja zespołu budowli i urządzeń technicznych służących do poboru wody wraz z jej uzdatnianiem i doprowadzaniem do odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków z miejsc ich powstawania wraz z ich oczyszczaniem;
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i przykanalików oraz robót instalacyjnych wod-kan;
  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej;
  • odbiór ścieków dowożonych na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie;
  • opiniowanie projektów urządzeń i instalacji wod-kan;
  • nadzór nad prawidłową gospodarką wodno-ściekową u odbiorców podłączonych do sieci wod-kan.

Całodobowy dyżur sprawuje ujęcie wody przy ulicy Częstochowskiej
43 843 82 11